CÁC TRƯỜNG THAM GIA ITALIAN DAYS 2018

CÁC TRƯỜNG THAM GIA ITALIAN DAYS 2018

[click vào logo/ link để xem thông tin chi tiết]
1. ĐẠI HỌC BRESCIA

Portale di Ateneo - Unibs.it

8. ĐẠI HỌC PERUGIA


UNIVERSITA PERUGIA

2. ĐẠI HỌC CATTOLICA

Image result for logo cattolica

9. ĐẠI HỌC PISA 

Image result for logo pisa università

3. ĐẠI HỌC IUAV

Related image

10. ĐẠI HỌC SAPIENZA  

UniRoma 1

4. ĐẠI HỌC LUISS

Image result for LOGO LUISS

11. ĐẠI HỌC TORINO  

Related image

5. ĐẠI HỌC LUMSA

LUMSA Università

  1. Brochure LUMSA
  2. Đại học LUMSA
  3. Video
12. ĐẠI HỌC TRENTO

Image result for logo università di trento

 6. ĐẠI HỌC MACERATA

Related image
MACERATA brochure

13. ĐẠI HỌC UNIMORE 

Sigillo di Ateneo
UNIMORE brochure

 7. HỌC VIỆN NABA

Image result for logo NABA

  1. NABA brochure
  2. DA brochure
14. ĐẠI HỌC PERUGIA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Home

UNISTRAPG brochure

 

FacebookPinterestLinkedInTwittertumblrGoogle+Email