Trường được thành lập vào năm 1336 và được công lập hoá vào năm 1958. Hiện nay Trường Đại học tổng hợp Camerino đang có 7 khoa: Kiến trúc và Thiết kế, Sinh học và công nghệ sinh học, Luật, Khoa học môi trường, Dược và Thiết bị y tế,...
Chi tiết